روش های حل در دینامیک سیالات محاسباتی

برای استفاده از روش های CFD لازم است که میدان جریان را با استفاده از شبکه، گسسته سازی نمود و برای شبیه سازی میدان جریان باید دامنه محاسباتی را با المان های کوچکی تقسیم بندی کرد تا بتوان معادلات مذبور را بر روی آنها حل کرد.

 

همانطور که می دانیم روش های حل CFD عبارتند از: روش تفاضل محدود، روش المان محدود، روش حجم محدود، روش طیفی.

روش تفاضل محدود: در این روش معادلات دیفرانسیل پاره ای در مکانیک سیالات و انتقال حرارت را به همان صورت دیفرانسیلی در نظر می گیریم و با استفاده از بسط های تیلور این معادلات را تقریب می زنیم تا تبدیل به یک سری معادلات جبری به نام معادلات تفاضل محدود شوند.

روش المان محدود: در این روش معادلات دیفرانسیل پاره ای در مکانیک سیالات و انتقال حرارت به صورت انتگرالی نوشته می شوند و برای تبدیل فرم انتگرالی به فرم معادلاتی و جبری از توابع پیوسته چند تکه ای و صاف (خطی یا درجه دوم) برای تقریب کمیت های مجهول استفاده می کنیم.

نرم افزار های انسیس و آباکوس از روش المان محدود جهت حل مسائل عددی استفاده می کنند.

روش حجم محدود: در واقع نوعی از روش المان محدود می باشد که روش تقریب این انتگرال ها با روش المان محدود متفاوت است. این روش بیشتر برای مسائل مکانیک سیالات و انتقال حرارت مناسب است و نرم افزار Ansys Fluentt نیز بر پایۀ این روش برنامه ریزی شده است. و جهت شبیه سازی پروژه های دینامیک سیالات محاسباتی و حل جریان در مجاری مختلف از این روش استفاده می گردد.

روش های طیفی: روش های طیفی مجهولات را با استفاده از سری های منقطع فوریه و یا سری های چند جمله ای چبی شف تقریب می زنند. برخلاف روش تفاضل محدود یا المان محدود تقریب ها محلی نیستند، اما برای تمام ناحیه محاسباتی معتبر می باشند.

جهت مشاهده مطالب مشابه کلیک کنید

بدون کلمات کلیدی

پست های مشابه

مکانیک سیالات

یک نظر ارسال کنید

بالا