عیوب در تست های غیر مخرب جوش

108 خریدها
#phamlets-49
instock
تومان

توضیحات

عملیات جوشکاری، یکی از پرکاربردترین روشهای صنعتی و بسیار مهم اتصال فلزات به یکدیگر می باشد. این روش به طور بسیار گسترده در ساخت تجهیزات صنعتی بکار گرفته می شود. قوانین و دستورالعملهای متعددی جهت انجام و کنترل کیفیت اتصالات جوشی تدوین گردیده و بکار گرفته می شوند. از این منظر در این نوشتار، به صورت اجمالی به روشهای اصولی و پایه ی ارزیابی جوش و نیز نواقص عمده ی جوش و نحوه ی تشخیص بوسیله ی تست های غیرمخرب آنها پرداخته می شود. مجموعه ای )Nondestructive Testing( تست های غیرمخرب وسیعی از تفکیکهای تحلیل و آنالیز در علوم مهندسی است که در آن خواص مواد مورد ارزیابی قرار گرفته بدون اینکه آسیبی به قطعه اصلی برسد. از آنجا که بررسی خواص جوش و کیفیت آن پس از عملیات جوشکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست بدون تخریب اتصال به ماهیت آن پی برد، روشهای غیرمخرب تعیین کیفیت جوش کاربرد وسیعی داشته و تنها راه عملی جهت صحه گذاری سلامت جوشکاری به شمار می رود.
به آزمون VT
پرتوسنجی یا رادیوگرافی RT

تست ماوراء صوت UT

مایع نافذ PT
تست ذرات مغناطیسی MT

پارامترهای جوشکاری نظیر شدت جریان، ولتاژ یا طول قوس و سرعت پیشرفت جوشکاری متغییرهایی هستند که می توانند بر شکل ظاهری جوش، راندمان و سهولت عملیات، و حتی کیفیت مهندسی جوش اثر مهمی داشته باشند. به همین جهت می توان تأثیرات پارامترهای ناصحیح را در بخش عیوب متالورژیکی مورد بررسی قرار دارد.

انواع نا پیوستگی های جوش
Discontinuities

ناپیوستگی ها شامل بریدگی و قطع شدن ساختار یک ماده در یک نقطه است. ذناپیوستگی ها می توانند در فلز پایه، ماده جوش یا ناحیه تحت تأثیر حرارت اتفاق بیافتد. ناپیوستگی های زیر نمونه ای از اتمام انواع جوشکاری است.

Cold Lap
حالتی است که در آن ماده ی جوش به طور مناسب با فلز پایه با پاس جوش
ترکیب نشده است. در این حالت قوس نتوانسته  فلز پایه را به اندازه کافی ذوب کند و تنها باعث شده است که گدازه ی
جوش در فلز پایه جریان پیدا کند بدون اینکه قید لازم و کافی را ایجاد کند.

Porosity
نتیجه گیر کردن گاز در مرحله انجماد فلز است.
می تواند اشکال مختلفی در عکس رادیوگرافی داشته باشد ولی (Porosity)  اغلب به صورت لکه های گرد و تیره به تنهایی یا بصورت دسته و ردیف دیده
می شوند. بعضی اوقات این لکه ها بلندتر می شوند و به نظر می رسد که کشیده شده اند. این به آن دلیل است که گاز در حال خروج بوده است و
فلز در حالت مایع و گداخته، لذا در این بین به دام افتاده است.

Cluster Porosity
زمانی اتفاق می افتد که روکش الکترودها با رطوبت هوا واکنش دهند.
رطوبت توسط گرما به گاز تبدیل شده و هنگام جوشکاری در فلز مذاب گیر می افتند (Cluster Porosity) مانند porosity در عکس رادیوگرافی ظاهر
می شود با این تفاوت که لکه ها در این حالت به یکدیگر نزدیکتر می باشند.

Slag Inclusions
زمانی اتفاق می افتد که مواد جامد غیر فلزی در فلز جوش یا بین فلز جوش و فلز پایه وارد شده و هنگام جوشکاری گیر می افتند. در عکس رادیوگرافی
به شکل اشکال تیره، بریده بریده و نامتقارن در جوش یا در راستای آن دیده می شود

 

Incomplete Fusion
شرایطی است که در آن فلز جوش به طور مناسب با فلز جوش ترکیب نشده است نحوه تشخیص به طوری است که اغلب در فرم یک خط یا خطوط تیره
مشاهده می شود. این خطوط در جهت خط جوش در لبه های اتصال قرار گرفته اند.

 

LOP , IP
هنگامی اتفاق می افتد که فلز جوش نتوانسته است در فلز پایه نفوذ کند. این مورد یکی از بیشترین موارد قابل اعتراض به نحوه ی جوشکاری است.
کمبود نفوذ اجازه ی افزایش طبیعی تنش را در نقطه جوش می دهد و باعث رشد ترکها می شود. نحوه ی تشخیص آن در عکس رادیوگرافی به این گونه
است که یک ناحیه تیره دارای لبه های و در مرکز به صورت خط مستقیم صاف دیده می شود.

 

Root or Internal Undercut
مبین فرسایش فلز پایه در نزدیکی ریشه ی جوش است. در عکس رادیوگرافی بصورت یک خط ناهموار تیره با فاصله ای نسبت به خط مرکز جوش دیده
می شود.

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “عیوب در تست های غیر مخرب جوش”
بالا