جریان دوفازی

  • Fluent project

    در این پروژه جریان دوفازی حبابی در داخل لوله مارپیچ  با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است. مقطع این لوله بصورت بیضی میباشد. از لوله های با مقطع بیضوی میتوان در مبدل های حرارتی استفاده کرد. در این پروژه که با نرم افزار فلوئنت انجام شده است،  جریان دو فاز آب و هوا  وارد […]

  • Fluent project

    مدل های دوفازی مانند حجم سیال ( VOF ) در موارد زیادی میتوانند جهت شبیه سازی جریان های دوفازی مانند آب و هوا مورد استفاده قرار گیرند. شبیه سازی جریان در کانال های روباز ، شبیه سازی موج های جریان و همچنین فرایند هایی مانند سقوط قطره و پر شدن مخازن را میتوان با استفاده […]

بالا